HARDCORE DISCGOLF
____________________________________________________________ ry

Seuran nimi


TOIMINTASÄÄNNÖT


1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on HardCore DiscGolf ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran toiminta-alueena on koko Suomi.


2 § Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvää
kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus
harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai
näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti


3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1 Tarjoamalla:

kunto- ja terveysliikuntatoimintaa

kilpaurheilua

ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa

tiedotus- ja suhdetoimintaa

koulutustoimintaa

2 Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla
alueellaan.

3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa
varten tarpeellisia irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja
järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia
sekä bingo toimintaa

harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti
vähäarvoista elinkeino toimintaa


4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous.
Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä,
joiden jäsenenä seura on.


5 § Seuran jäsenet
Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka on hakenut seuran
jäsenyyttä ja sitoutunut noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä 18-vuotta täyttäneen
henkilön. Seuran juniorijäseneksi voi hallitus hyväksyä alle 18-vuotiaan henkilön.

Kunniajäseneksi voi seuran hallitus esittää kokoukselle henkilöä, joka on erittäin
merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran hallitus esittää kokoukselle seuran puheen-
johtajana ansiokkaasti toiminutta henkilöä.

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen
yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen
kannattajajäsenmaksun. Kannatusjäsenellä ei ole osallistumisoikeutta seuran
jäsentapahtumiin, kisoihin tai kokouksiin. Kannatusjäsen voidaan kutsua erikseen
hallituksen toimesta jäsenille tarkoitettuihin kisoihin, tapahtumiin tai kokouksiin.


6 § Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja
sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.


7 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan
merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mut-
ta eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden
sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.Seurallaon oikeus periä hoitamattomat velvoitteet tarvittaessa myös oikeusteitse.

8 § Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun johdosta
Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kolme kuukautta sitten
erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.


9 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:

seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä

niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita
määräyksiä ja päätöksiä

urheilun eettisiä periaatteita

kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja
kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen
olympiakomitean antidopingsäännöstöjä

kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä joka on seuran toiminnassa mukana tai
joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.

Rangaistavaa on:

toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut
erottamisperusteet

näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten
vastainen toiminta

niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen
muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta

syyllistyminen dopingrikkomukseen

toimiminen seuran tarkoitusta vastaan

seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella

liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen

syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on
tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:

– huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen

-julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen
alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella

– tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

– epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa

– väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu

– urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
– kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
-vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
– lainvastainen mainonta
-seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
-rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
-lahjonta

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen
rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.

Hallitus päättä erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä
annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen
tekemistä.

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä
erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen
asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille
kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla
tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle
suorittamiaan maksuja.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on
määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on
näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden
järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.


10 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen
sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran
syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksuja.

Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä.

11 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään
helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja
tarkemman ajan määrää hallitus. Hallitus pitää yhden toimintavuoden aikana
vähintään neljä (4) hallituksen kokousta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään
14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu
jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja seuran eri sosiaalisenmedian
jäsenryhmissä.

Kutsu hallituksen kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta hallituksen eri sosiaalisenmedian ryhmissä tai lähettämällä
kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Hallituksen
kokouksissa voi tehdä tarvittaessa sähköpostipäätöksen, josta tehdään
mahdollisimman pian kokouspöytäkirja, johon päätös kirjataan.

Kaikkia seuran kokouksia voidaan tarvittaessa pitää etäyhteyksin eri digitaalisia
sovelluksia hyödyntäen.


12 § Kevät- ja Syyskokous

Kevätkokouksen asiat

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastaji-
en antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama
toiminnantarkastuskertomus

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8 Päätetään kokous

Syyskokouksen asiat
1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään tarvittaessa mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa
tulevana toimikautena

6 Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja
yhteisöissä

7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9 Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toinen vuosi

10 Valitaan hallituksen jäsenet

11 Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai
varatoiminnantarkastaja

12 Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin,
joissa seura on jäsenenä
13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14 Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on
tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

13 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi,
seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi viidesosa seuran ääni-
oikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle
kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka
vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä,
kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

14 § Pöytäkirja
Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytä-
kirjaa. Seuran ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan
ja sihteerin allekirjoitettava.

Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa
kokouksessa.

Seuran kokouspöytäkirjat on pöytäkirjojen hyväksymisen jälkeen oltava jokaisen
seuran jäsenen luettavissa ja hallituksen kokousten pöytäkirjat hallituksen
jäsenten luettavissa.


15 § Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut
yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet
(suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen
tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten
mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja
vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja
lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella
jäsenellä ja viisitoista vuotta täyttäneellä juniorijäsenellä, sekä kunniapuheen-
johtajalla on yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa
äänestää.


16 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodek-
si valittu puheenjohtaja, ja yhdeksi toimintavuodeksi valitut 4-8 varsinaista jäsentä
ja 2-4 yleisvarajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi
sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita
myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjoh-
tajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen
jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.